۱۳۸۶/۰۹/۰۹

کردستان 2

کردستان عبور از بحران های پی در پی - دو

وریا محمدی

(بولتن بحران)
طی بخش اول این مقاله که در شماره گذشته بولتن بحران به چاپ رسید به نقاط و نکاتی کلی از موضوع جنبش کردستان و تحولات آن در سال های بعد از انقلاب بهمن اشاره رفت. در این بخش و از آنجا که موضوع جدید یعنی موانع سال های اخیر این جنبش و اشتباهات آن بحثی همه گیر، کلی و با تفاسیر گوناگون را میتواند شامل شود، به طور اختصار به برخی مواردی اشاره میشود که نه به عنوان دفاع از یک حرکت سیاسی مشخص در کردستان قلمداد شود و نه به معنای کلی نگری و در بردارنده همه موضوعات مورد مناقشه باشد

هیچ نظری موجود نیست: