۱۳۸۷/۰۲/۲۱

حمله به ایران


تقابل نظامي ايران و آمريكا و تاثيرات آن بر كردستان عراق


وریا محمدی


مدتهاست كه موضوع تقابل نظامي احتمالي ميان ايران و آمريكا، بحث هاي گوناگوني آفريده كه هر كدام به سهم خويش ابعاد متفاوت اين مسئله را مورد تشريح قرار داده است.
اين نوشته قصد دارد فرامرزي موضوع اين تقابل احتمالي را توضيح داده و در پيوند با مسئله كردستان عراق نكاتي را بيان كند. در اين مسئله يعني احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران كشورهاي مختلفي متضرر و حتي سودمند خواهند شد. ارتش آمریکا در حمله به عراق و افغانستان نشان داد که
...


هیچ نظری موجود نیست: