۱۳۸۶/۱۱/۱۵

گفتگوي وريا محمدي با مسعود مجيري


گفتگوي وريا محمدي با مسعود مجيري

دور اول - مصاحبه بيست و يكماحزاب کرد ایرانی تنها احزابی هستند که نه تنها در تئوری نظری بلکه در تئوری عملی نیز ثابت کرده اند که زنده و فعال و کوشا در جهت استقرار ازادی های سیاسی هستند. یکی از علل این صحبت من این است که هنوز که هنوز است پس از سه دهه مهمترین دغدغه نظامی دینی اهل ولایت و جنایت کردستان است و احزاب کرد. به گمان من نه تنها اثری مثبت بلکه همانطور که می دانیم جنبش کردستان پیشرو و پیشگام در مبارزات سیاسی و استقرار یک نظام مردمی که در ان انسانها طبقه بندی و درجه بندی نشوند، بوده است.هیچ نظری موجود نیست: