۱۳۸۶/۱۱/۲۷

گفتگوي وريا محمدي با دكتر شهلا عبقريگفتگوي وريا محمدي با دكتر شهلا عبقري


دور اول مصاحبه بيست و پنجممردمان کرد اولین قدم را برای مخالفت با رژیم برداشتند و می توان گفت که جنبش کردستان پیشرومقاومت و ایستادگی در مقابل استبداد گردید