۱۳۸۶/۱۱/۰۳

گفتگوي وريا محمدي با زهره شيشه

گفتگوي وريا محمدي با زهره شيشه


دور اول - مصاحبه پانزدهمکردستان همواره از مبارزات سازمانیافته برخوردار بوده استهیچ نظری موجود نیست: