۱۳۸۶/۱۱/۰۴

گفتگوي وريا محمدي با رضا فاني يزدي


گفتگوي وريا محمدي با رضا فاني يزديدور اول - مصاحبه شانزدهماپوزیسیون کرد همیشه بخشی جدایی ناپذیر از جنبش دمکراسی خواهی ایران بوده استهیچ نظری موجود نیست: