۱۳۸۶/۱۰/۲۳

گفتگوی وریا محمدی با بیژن نیابتی


گفتگوی وریا محمدی با بیژن نیابتی


دور اول - مصاحبه هفتم


بدون سپر دفاعی کردستان بی ترديد ضربات وارده بر کليت اپوزيسيون "جمهوری اسلامی" ، ابعاد کمی و کيفی گسترده تری می داشت


ادامه گفتگو

هیچ نظری موجود نیست: