۱۳۸۸/۰۴/۰۹

تایید نتیجه انتخابات و آینده ساختار سیاسی

تایید نتیجه انتخابات و آینده ساختار سیاسیشورای "محترم" نگهبان بر درستی دهمین نمایش انتخاباتی مهر تایید زد.

این حکم دور از انتظار نبود و هر نتیجه ای جز این، عجیب می بود. قبل از برگزاری این سناریو، نیروهای حاشیه گردان ستاد رهبری مدام ندا میدادند؛ آنها که میدانند بازنده میدان هستند در این فکرند که بگویند تقلبی در دست اجراست.

شانتاژ کردند، فضا را در دست گرفتند، تقلبی گسترده سازمان دادند و هنگامی که با اعتراض میلیونی روبرو شدند، در خیابانها مردم را به گلوله بستند، در رسانه هایشان پیروزی شکوهمند "ملت" را جشن گرفتند و در راهروهای بیت رهبری، شورای نگهبان و نهادهای سایه، پروژه اختناق را پی ریزی و اجرا کردند.

جمهوری اسلامی همزمان که سرکوب وسیع ایرانیان را در دست اجرا داشت، نتیجه را تایید کرد و نیروهای امنیتی را به خیابان ها گسیل داشت. این سناریو به پایان رسید. احمدی نژاد بر صدارت تکیه دوباره زد. اما عمیقاً به چند نکته معتقدم.

این نیروی میلیونی، حامی موسوی نبود، بلکه برای آزادی ایران و ایرانی به میدان آمده است. دوم اینکه جنگ قدرت میان هاشمی و خامنه ای اگر چه به کشته شدن آزادیخواهان ما انجامید اما این بازی را که شروعش با این دو بود، پایانش با مردم است.و سوم اینکه با امنیتی کردن فضا، شاید برای مدتی بتوان اوضاع را به نفع دولت و بیت رهبری در دست داشت، اما نسلی به میدان آمده است که بنیادهای فکری این رژیم سیاسی را به چالش کشیده است. الله اکبر ی که جمهوری اسلامی را به حکومت رساند، امروز تخت این سلطنت دینی را به لرزه در آورده است.

الله اکبر الزاماً اعتقاد به دین و اسلام حکومتی نیست و در واقع بحران در ایدئولوژی این ساختار است.

هیچ نظری موجود نیست: