۱۳۸۸/۰۸/۲۵

گفتگوی وریا محمدی با زینت میرهاشمی پیرامون اعدام احسان فتاحیان


گفتگوی وریا محمدی با زینت میرهاشمی 
پیرامون اعدام احسان فتاحیان

دستگاه قضایی این رژیم مانند همه دستگاههای دیگرش هیچ گونه استقلال ندارد و اینها حتا به قوانین نوشته خودشان هم بلد نیستند احترام بگذارند و رعایت بکنند. همین طور که در دهه 60 در قتل عام زندانیان سیاسی، هیچ مرزی را رعایت نکردند و بر این کشتار جز فتوای خمینی هیچ قانونی حاکم نبود. به همین دلیل این که حکمی تغییر کند و یا فردی بدون داشتن حکمی اعدام بشود رویه رزیم طی سه دهه است. سرعت اجرای این هم به دلیل انتقام گیری از جنبش مردمی و ایجاد ترس و رعب در جوانان است. هیچ نظری موجود نیست: