۱۳۸۸/۱۰/۱۸

مصاحبه با نشریه بحران


مصاحبه با نشریه بحران


اگر با جسارت و وحشیانه سرکوب، شکنجه و اعدام میکردند، اینک با ترس و زبونی به این امر مبادرت میکنند.
از یاد نبریم که خمینی و همراهانش حکومتی ساختند که در اعمال خشونت و بیرحمی نسبت به مخالفین خود سرآمد همه دیکتاتوری های معاصر بوده و هست. هم ازاین رو تنها سلاح فعلی همان حربه گدشته است ولی کم توانتر و بی گمان ترسوترهیچ نظری موجود نیست: