۱۳۸۸/۰۸/۲۵

گفتگوی وریا محمدی با مینا زرین پیرامون اعدام احسان فتاحیان
گفتگوی وریا محمدی با مینا زرین 
پیرامون اعدام احسان فتاحیان


تغییر حکم زندان احسان فتاحیان توسط دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی از 10 سال به حکم ضد انسانی اعدام، بربریت قوانین ضد انسانی اسلامی را به نمایش می گذارد .
بدون تردید ،باید برای لغو احکام ضد انسانی اعدام دیگر فعالین کرد که در معرض اعدام قرار دارند ، بصورت گسترده و جمعی دست به اقدامات عملی بزنیم.

هیچ نظری موجود نیست: